Domoznanski oddelek

Domoznanstvo

Knjižnica   Makse  Samsa  je  z  letom  1994 začela  sistematično  zbirati, hraniti, obdelovati  in  posredovati domoznanska  gradiva  z  ilirsko-bistriškega  območja.

 

 

DOMOZNANSKI  ODDELEK OBSEGA:

 

Posebne  zbirke :

 • dela, ki se vsebinsko nanašajo na naše območje

 • dela domoznanskih avtorjev

 • dela tiskana in izdana na našem območju

 • rokopisno zbirko

 • slikovno zbirko ( fotografije, razglednice)

 • drobni tisk (vabila, voščila, kataloge likovnih razstav, letake, prospekte)

 • grafično zbirko (koledarje, plakate )

 • kartografsko zbirko (zemljevide )

 • glasbeni tisk (muzikalije  oz.  notno gradivo )

 • diplomske, raziskovalne naloge …)

 • avdio in video  gradivo ( občinske seje, ansamble, pevske zbore, literarne  večere … )

 • zapuščino  pesnice  Makse  Samsa

 • dragoceno  gradivo čitalnic (»Bistriške čitalnice 1864«,»Čitalnice  v  Jelšanah«)

 • bibliofilsko  zbirko  Jožice Gržina

 • zbirko starih, redkih tiskov

 • faksimilirane izdaje

 • bibliofilske  izdaje

 • zbirko domoznanskih znamk

 

Dokumentacijo :

 • lokalno časopisje (krajevnih skupnosti, glasila šol, ustanov, podjetij …)

 • domoznanske članke od  leta 1994  (obdelujemo jih v vzajemni računalniški bazi  COBISS)

IZPOSOJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA

V domoznanskem  oddelku  si  lahko  izposodite novejša  domoznanska  gradiva,  ki je  knjižnica   pridobila  v  več izvodih.

FOTOKOPIRANJE

Dragoceno, arhivsko domoznansko gradivo lahko pregledujete le v čitalnici in ni namenjeno izposoji na dom.

Če gradivo fotokopiramo, moramo upoštevati Zakon o avtorski in sorodnih pravicah in starost gradiva.