Bistriški zapisi

Zbornik Bistriški zapisi izdaja Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Ilirska Bistrica. Prva številka je izšla leta 1980. V do sedaj izdanih sedmih številkah zbornika najdemo prispevke, ki posegajo na področja arheologije, zgodovine, jezikoslovja, umetnostne zgodovine, etnografije in etnologije, stavbne dediščine, gospodarske zgodovine … krajev v občini Ilirska Bistrica.

Bistriški zapisi

Bistriški zapisi 1

Vsebina:
ZIDAR, Alojz: Nekaj spominov na TIGR
VADNJAL, Jože: Bombni atentat na “Il Popolo di Trieste”
KLUN, Albert: 7. maja zjutraj v Ilirski Bistrici je brezpogojno kapituliral nemški 97. armadni korpus
MARUŠIČ, Branko: O mladosti premskega rojaka dr. Karla Lavriča
JURIŠEVIČ, Fran: Lik Čičke žene v preteklosti
PLENIČAR, Mario, PAVLOVEC, Rajko: Geološka zgradba okolice Ilirske Bistrice
GRLJ, Drago: Začetek in razvoj šole v Jelšanah
ZADNIK, Maks: Brkini in njihovo središče Tatre : drobci in utrinki iz preteklosti
VALENČIČ, Vlado: Iz gospodarske preteklosti Bistrice in Trnovega : ob koncu srednjega in v začetku novega veka
BROZINA, Ivan: Razvoj NOB na področju Ilirske Bistrice 1941. leta

Bistriški zapisi 2

Vsebina:
VALENČIČ, Vlado: Nekdanji bistriški okraj v Terezijanskem katastru
URLEB, Mehtilda: Po arheoloških sledovih na Bistriškem
PAVLOVEC, Rajko: Nove okamenine iz okolice Ilirske Bistrice
PLENIČAR, Mario: O krednih školjkah rudistih na snežniški planoti
GORIČAN, Špela, PAVLOVEC, Rajko, PAVŠIČ, Jernej, SKABERNE, Dragomir. Nekaj zanimivosti iz fliša v okolici Ilirske Bistrice
ZIDAR, Alojz: Resnica o Tigru
RENKO, Stanislav: Spomini na mlada leta
RUTAR, Tone: Krivične trditve o vodstvu Tigr
VOLK, Romeo: Škoromati

Bistriški zapisi 3

Vsebina:
VALENČIČ, Vlado: Gospodarske in družbene razmere bistriškega okraja v 19. stoletju
ČELIGOJ, Vladimir: Sto let samostana notredamskih sester v Trnovem : kronološki zapis
PAVLOVEC, Rajko.:Nummulites brkiniensis iz okolice Podgrada

Bistriški zapisi 4

Vsebina:
BOGATAJ, Janez, ČELIGOJ, Vojko, PAVLOVEC, Rajko: Ekslibris Hinka Smrekarja za Edvarda
Bubniča
ČELIGOJ, Vojko: Zlata ladjica v grbu Ilirske Bistrice
KALUŽA, Ludvik.: Govor vasi Ratečevo Brdo. 1, Glasoslovni oris
KOVAČIČ PERŠIN, Peter: Vili Stegu – pesnik, mislec in prevajalec
OGORELEC, Ivan: Kratka kronika Košomatovih
PAVLOVEC, Rajko: Brkini v miniaturni knjižici
PAVLOVEC, Rajko: Gline v okolici Male Bukovice in Kosez
SANTORO, Irena: Slikarski opus Toneta Kralja na območju občine Ilirska Bistrica
VALENČIČ, Ivan: Demografske značilnosti občine Ilirska Bistrica
VALENČIČ, Vlado: Časopis “Novice” o naših krajih
VALENČIČ, Vlado: Narodopisni drobci iz začetka 19. stoletja
ŽITKO, Salvator: Razvitje prapora sokolskega društva v Ilirski Bistrici leta 1909

Bistriški zapisi 5

V tej številki so predstavljene raziskovalne naloge vseh sedmih osnovnih šol v Občini Ilirska Bistrica. Trinajsta naloga je nastala na OŠ dr. Vita Kraigherja v Ljubljani. Njena avtorica, učenka Elena Lazarevski Poklar, pa je po rodu doma iz Podgraj.
 
Vsebina:
Kamnita dediščina (OŠ Jelšane)
Kamen domačega kraja (OŠ Antona Žnideršiča ILB)
Kamnita tehnična dediščina v domačem kraju (OŠ Dragotin Kette ILB)
Naravna in kulturna dediščina Brkinov (OŠ Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje)
Stavbarstvo v Knežaku (OŠ Toneta Tomšiča Knežak)
Žganjekuha (OŠ Dragotin Kette ILB)
Prehrana v naših krajih v preteklosti (OŠ Podgora Kuteževo)
Konji z Bača (OŠ Toneta Tomšiča Knežak)
Izseljevanje iz domačega kraja do druge svetovne vojne (OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad)
Ilirska Bistrica v zaledju soške fronte (OŠ Antona Žnideršiča ILB)
Pozabljeni Benigarjevi (OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad)
Anton Čekada ustvarjalna osebnost 20.stoletja (OŠ Jelšane)
Prazgodovinska gradišča na ilirskobistriškem in na Pivki (OŠ dr. Vita Kraigherja Ljubljana)

Bistriški zapisi 6

Vsebina:
BOŽIČ, Tatjana: Tomo Šorli – notar v Podgradu
ČELIGOJ, Vladimir: Južna meja in sporazum med republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (SOPS)
ČELIGOJ, Vojko: Ob stoletnici obnovitve Ilirskega sokola 1905-2005 : “Sokol mladi naša nada —“
DEKLEVA, Branko: Nastanek in razvoj Ilirske Bistrice pod prvim italijanskim “podeštatom”
DEKLEVA, Branko: Nekaj malega o strpnosti: primer beguncev v Ilirski Bistrici
FAGANEL, Jože: Matija Kastelec – baročni književnik
GUSTINČIČ, Roman: Zapis o tradicionalni in mladinski kulturi v Trnovem
KERMA, Simon: Življenje ob meji v občini Ilirska Bistrica : (s)poročilo s terena
KOVAČIČ, Gregor: Problematika varovanja pitne vode v občini Ilirska Bistrica
KVATERNIK, Ines: “Problematika” prepovedanih drog na območju občine Ilirska Bistrica
PAVLOVEC, Rajko: Krajevna imena v razpravi Guida Stacheja izpred poldrugega stoletja
POKLAR, Franc: Iz zgodovine naših gradov
PROSEN, Dragica: Posledice vzpostavitve južne državne meje : primer občine Ilirska Bistrica
ŠTEMBERGAR, Suzana: Kakovost preživljanja prostega časa v občini Ilirska Bistrica
ULJAN, Mile: Nekatere značilnosti prebivalstva občine Ilirska Bistrica

Bistriški zapisi 7

Vsebina:
BROŽIČ, Špela: “Pusta smo obesili” : pust na Ilirskobistriškem
ČELIGOJ, Vojko: Poštne znamke za pomembne domačine
JELERČIČ, Ivo: Avgust Šuligoj (1900-1984)
JEVNIKAR, Ivo: Usmiljeni bratje in neusmiljeni čas
KOVAČIČ, Gregor: Avtorski povzetki diplomskih nalog : uvodna beseda
LOGAR, Jana: Fizičnogeografske značilnosti kraškega izvira Podstenjšek z okolico
POKLAR, Franc: O rušilnem potresu leta 1870
PREMRL, Božidar: Stavbna zgodovina cerkve Svete Trojice v Trnovem – Ilirski Bistrici
PUGELJ, Sabina: Arheološki izsledki na območju Ilirske Bistrice
RENKO, Tina: Fotografa Bogomil in Milan Brinšek
SLAVEC, Petra: Prilagoditve kraškim poplavam na jugu zgornje Pivke
ŠLENC, Jožef: Mlekarna
ŠLENC, Jožef: Tamburaški klub Ilirska vila
VALENČIČ, Rafko: Prispevek slovenskih duhovnikov reški škofiji v letih 1924-1951
VIDRIH, Renato, GODEC, Matjaž: Potresi na Ilirskobistriškem
ZIDAR, Nataša. Nekatere geografske značilnosti Podgrajskega podolja
 

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1980, leto 1, številka 1)

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1980, leto 1, številka 2)

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1980, leto 1, številka 3)

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1981, leto 2, številka 4)

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1981, leto 2, številka 5)

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1981, leto 2, številka 6)

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1982, leto 3, številka 7)

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1982, leto 3, številka 8)

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1982, leto 3, številka 9)

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1982, leto 3, številka 10)

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1983, leto 4, številka 11)

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1983, leto 4, številka 12)

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1983, leto 4, številka 13)

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1984, leto 5, številka 14)

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1984, leto 5, številka 15)

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1984, leto 5, številka 16)

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1984, leto 5, številka 17)

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1985, leto 6, številka 18)

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1985, leto 6, številka 19)

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1985, leto 6, številka 20)

Krajan: glasilo Krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica (1986, leto 7, številka 21)

Naš borjač

Naš borjač (1997, letnik 1, številka 1)

Naš borjač (1997, letnik 1, številka 2)

Naš borjač (1998, letnik 2, številka 1)

Naš borjač (1998, letnik 2, številka 2)

Naš borjač (1998, letnik 2, številka 3)

Naš borjač (1998, letnik 2, številka 4)

Snežnik (1962 - 1966)

Snežnik: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva občine Ilirska Bistrica (1962, letnik 1, številka 1-4)

Snežnik: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva občine Ilirska Bistrica (1963, letnik 2, številka 1)

Snežnik: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva občine Ilirska Bistrica (1963, letnik 2, številka 2)

Snežnik: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva občine Ilirska Bistrica (1963, letnik 2, številka 3)

Snežnik: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva občine Ilirska Bistrica (1963, letnik 2, številka 4)

Snežnik: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva občine Ilirska Bistrica (1963, letnik 2, številka 5)

Snežnik: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva občine Ilirska Bistrica (1963, letnik 2, številka 6)

Snežnik: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva občine Ilirska Bistrica (1963, letnik 2, številka 7)

Snežnik: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva občine Ilirska Bistrica (1963, letnik 2, številka 8)

Snežnik: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva občine Ilirska Bistrica (1963, letnik 2, številka 9)

Snežnik: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva občine Ilirska Bistrica (1963, letnik 2, številka 10)

Snežnik: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva občine Ilirska Bistrica (1963, letnik 2, številka 11)

Snežnik: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva občine Ilirska Bistrica (1963, letnik 2, številka 12)

Snežnik: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva občine Ilirska Bistrica (1964, letnik 3, številka 1-12)

Snežnik: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva občine Ilirska Bistrica (1965, letnik 4, številka 1-12)

Snežnik: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva občine Ilirska Bistrica (1966, letnik 5, številka 1-5)

Snežnik (1992 - )

Snežnik (maj 1992, letnik 1, številka 1)

Snežnik (junij 1992, letnik 1, številka 2)

Snežnik (julij 1992, letnik 1, številka 3)

Snežnik (avgust 1992, letnik 1, številka 4)

Snežnik (september 1992, letnik 1, številka 5)

Snežnik (oktober 1992, letnik 1, številka 6)