Članstvo

Člani knjižnice so uporabniki, ki se včlanijo v knjižnico. Ob vpisu vsak podpiše izjavo o pristopu k članstvu knjižnice. Z vpisom mladoletnih oseb se morajo strinjati starši oziroma skrbniki, ki tudi podpišejo izjavo o vpisu.

Mladoletne, brezposelne osebe in invalidi s priznano 100% invalidnostjo so oproščeni plačila članarine in vpisnine, plačajo pa stroške članske izkaznice (cena izkaznice je določena v ceniku). Brezposelni morajo dokazati status brezposelne osebe z ustreznim uradnim dokumentom.

Ceno za članarino in izgubljeno izkaznico se določi s cenikom. Za zlorabo izkaznice je odgovoren lastnik. Člansko izkaznico lahko uporablja le član na katerega se izkaznica, ki je neprenosljiva, glasi. Če knjižničar utemeljeno dvomi o identiteti prinašalca izkaznice, lahko zahteva njegovo dodatno identifikacijo.

Strošek za nadomestilo izgubljene izkaznice krije član sam.

O zgubljenem gradivu ali izkaznici mora član takoj obvestiti knjižnico.

Spremembo osebnih podatkov (priimek, naslov, zaposlitev) mora član posredovati ob prvem naslednjem obisku knjižnice.

Knjižničar ima pravico omejiti ali prepovedati uporabo vseh knjižničnih storitev, dokler član ne poravna vseh svojih obveznosti.

Osnovnošolci in predšolski otroci imajo lahko izposojenih največ 15 enot naenkrat.

Neporavnane članarine in zamudnine za pretekla leta so enake članarinam in zamudninam tekočega leta.

Obrazec: EVIDENČNI LIST