Izposoja, naročila, podaljšave, rezervacije gradiva

Izposoja in podaljšanje

 

Izposoja gradiva

Pravico do izposoje in drugih knjižničnih storitev uveljavljajo člani samo ob predložitvi veljavne članske izkaznice. Člani si lahko izposodijo gradivo tudi ob predložitvi E-izkaznice na pametnem telefonu, ki je oblikovana v aplikaciji mCobiss. Nečlani imajo pravico do enkratne knjižnične storitve ob predložitvi veljavnega dokumenta ter plačilu izposojevalnine. Za nečlane veljajo enaki izposojevalni roki in enake odgovornosti kot za člane.

Pri izposoji gradiva na dom veljajo naslednji izposojevalni roki:

knjige (leposlovne in strokovne ) 18 delovnih dni
serijske publikacije (starejši izvodi) 18 delovnih dni
videokasete, video DVD7 delovnih dni
avdio kasete 7 delovnih dni
zgoščenke 7 delovnih dni
CD-rom, DVD-rom 5 delovnih dni
jezikovni tečaji, zvočne knjige, igrače 18 delovnih dni

Vsak uporabnik si lahko izposodi največ 3 enote neknjižnega gradiva.

Otroci do 15. leta starosti si lahko izposodijo največ 15 enot knjižničnega gradiva, ostali uporabniki pa največ 30 enot knjižničnega gradiva.

 

Knjižnica ne izposoja na dom:

  • čitalniškega gradiva,
  • domoznanskega gradiva:- posebne zbirke (rokopisi, razglednice…)
  • dokumentacijo (periodika, članki..)
  • arhivskega gradiva.

V primeru, da računalniška izposoja ne deluje, lahko uporabniki gradivo le vračajo. Izposoja je možna le v izjemnih primerih in največ 3 izvode.

 

Podaljšanje, rezervacije

Podaljšanje je možno dvakrat osebno, po telefonu ali preko interneta – Moja knjižnica. Podaljšanje ni mogoče, kadar je gradivo rezervirano ali kadar gre za nosilec z magnetnim ali digitalnim zapisom (videokasete,dvd, zgoščenke,…).

Knjižnično gradivo, ki je trenutno izposojeno, je mogoče tudi rezervirati osebno, po telefonu ali preko interneta. O prispelem gradivu člana obvestimo po telefonu ali po elektronski pošti. Član je dolžan gradivo dvigniti v roku 3 delovnih dni. Če v tem času bralec ne pride po gradivo, rezervacijo brišemo.

Za prepozno vrnjeno gradivo računa knjižnica zamudnino dnevno po veljavnem ceniku knjižnice. Če član 15 dni po izteku izposojevalnega roka gradiva ne vrne, mu knjižnica evidentira opomin. K stroškom opomina se prišteje zamudnina po dnevih in enotah gradiva.
Če član po treh opominih gradiva ne vrne, si knjižnica pridržuje pravico do mandatne tožbe, vključno z izvršbo. Sodni stroški gredo v breme tožene stranke.

Članom knjižnice, ki so bili na nepredvidenem bolniškem dopustu, nenadnem službenem potovanju ali jih je doletela nesreča v družini, knjižnica, ob predložitvi ustreznih dokazil, podaljša izposojevalno dobo.