Katalog informacij javnega značaja

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja objavljamo Katalog informacij javnega značaja Knjižnice Makse Samsa na spletu.

 1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež javnega zavoda: Knjižnica Makse Samsa
Trg Maršala Tita 2
6250 Ilirska Bistrica
SI Slovenija

Tel. 05 71 44 188, 051 440 030

Fax. 05 71 44 590

Spletna stran: https://www.knjiznica-ilb.si

Odgovorna uradna oseba: mag. Damijana Hrabar, direktorica
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.knjiznica-ilb.si

Druge oblike kataloga: tiskana oblika je dostopna na sedežu organa.

 1. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

            2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Opis delovnega področja zavoda:

Dejavnost zavoda je opredeljena v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 7/2003).

Dejavnost knjižnice, ki jo opravlja v javnem interesu, kot javno službo je da:

 • zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
 • zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 • izposoja knjižnično gradivo, svetuje, pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
 • izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,
 • posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve, sodeluje v medknjižnični izposoji in pri posredovanju informacij,
 • pridobiva in izobražuje uporabnike,
 • informacijsko opismenjuje,
 • varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
 • opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • za uporabnike s posebnimi potrebami organizira druge oblike posredovanja knjižničnega gradiva (izposoja na domu, izposoja po pošti in drugo),
 • izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu,
 • utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavnosti in knjižničarske stroke,
 • izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti,
 • sodeluje v vseživljenjskem učenju,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo,
 • prireja predavanja, tečaje, seminarje, strokovna posvetovanja, simpozije,
 • vzdržuje stike s sorodnimi knjižnicami doma in v tujini,
 • izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
 • pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki,
 • prodaja umetniške izdelke,
 • izvaja temeljne raziskave na področju teorije in prakse knjižničarstva,
 • v okviru domoznanske dejavnosti izvaja temeljne raziskave na področju družboslovja in humanistike.

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

UPRAVA

Trg Maršala Tita 2, 6250 Ilirska Bistrica
telefon: 05 71 44 188
faks: 05 71 44 590

e-naslov: sikilb@knjiznica-ilb.si

direktorica: mag. Damijana Hrabar

e-naslov: damijana.hrabar@knjiznica-ilb.si

telefon: 05 71 44 114

RAČUNOVODSTVO

Trg Maršala Tita 2, 6250 Ilirska Bistrica
Računovodja: Tjaša Kalčič
e-naslov: tjasa.kalcic@knjiznica-ilb.si

 

ODDELEK ZA ODRASLE

Trg Maršala Tita 2, 6250 Ilirska Bistrica
Vodja oddelka: Katarina Škrab
e-naslov: katarina.skrab@knjiznica-ilb.si

ODDELEK ZA MLADINO

Trg Maršala Tita 2, 6250 Ilirska Bistrica
Vodja oddelka: Tadeja Raspor
e-naslov: tadeja.raspor@knjiznica-ilb.si

DOMOZNANSKI ODDELEK

Trg Maršala Tita 2, 6250 Ilirska Bistrica
Vodja oddelka: Tadeja Raspor
e-naslov: tadeja.raspor@knjiznica-ilb.si

 

Organigram organa:

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Makse Samsa je bil dne 08. 10. 2020 ustanovljen nov

Svet zavoda KMS v naslednji sestavi:

 1. Predstavnici delavcev
 • Tamara Hrabar,
 • Tadeja Raspor,
 1. Predstavniki Občine Ilirska Bistrica
 • Igor Karlić,
 • Metka Klanac,
 • Danijel Ujčič,
 • Simon Vičič,
 1. Predstavnica uporabnikov
 • Marija Majkič

Strokovni svet zavoda Knjižnice Makse Samsa sestavljajo:

 • Ana Kalister Leskovar
 • Tadeja Raspor,
 • Vlasta Kirn,
 • Tamara Hrabar,
 • Katarina Škrab, predsednica
 • Tina Raspor
 • Damijana Hrabar

            2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Kontaktni podatki uradne osebe:
direktorica: mag. Damijana Hrabar
Trg Maršala Tita 2, 6250 Ilirska Bistrica
telefon: 05 71 44 114

e-naslov: damijana.hrabar@knjiznica-ilb.si

 1. c Povezave na državni register predpisov, ki se nanašajo na delovno področje zavoda

 

 1. d Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
 1. e Katalog javnih storitev, ki jih organ vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
 • izposoja knjižničnega gradiva
 • premične zbirke
 • prireditve in dejavnosti za mlade
 • prireditve in dejavnosti za odrasle
 • razstavna dejavnost
 • CIPS – Center za informiranje in poklicno svetovanje
 • elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja
 • vodeni ogledi knjižnice
 • predstavitve gradiv iz Posebnih zbirk
 • informacijsko opismenjevanje
 1. f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Zbirka podatkov o uporabnikih:

– Evidenca oseb vpisanih v Knjižnico Makse Samsa na podlagi pristopne izjave. Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001).    

Kategorije posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov:

 • predšolski otroci,
 • osnovnošolci,
 • srednješolci,
 • študenti,
 • zaposleni,
 • zaposleni v matični ustanovi,
 • nezaposleni,
 • upokojenci,
 • samostojni obrtniki,
 • svobodni poklici,
 • gospodinje,
 • pravne osebe

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

 • ime in priimek
 • datum rojstva
 • naslov stalnega in začasnega bivališča
 • občina
 • šola
 • e-naslov
 • ime in priimek očeta ali matere oz. skrbnika (za otroke)

– Evidenca osebnih podatkov za informiranje o prireditvah in dejavnosti knjižnice

– Evidenca osebnih podatkov o zaposlenih v Knjižnici Makse Samsa

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Tadeja Raspor, višja bibliotekarska referentka

Kontaktni podatki pooblaščenke: Knjižnica Makse Samsa, Trg Maršala Tita 2, 6250 Ilirska Bistrica, tel.: 05 71 44 188, e-pošta: pooblascenec@knjiznica-ilb.si

 

 1. g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

 1. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu (https://www.knjiznica-ilb.si)v html, pdf in word formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in brskalniki za pdf oziroma MS Word format.

Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na upravi Knjižnice Makse Samsa, Trg Maršala Tita 2, 6250 Ilirska Bistrica, pri gospe Anici Sedmak, od ponedeljka do petka, med 7. in 14. uro, s predhodno najavo na telefon: 05 71 44 188.